අපි ගැන

timg

අපි GENEER කණ්ඩායමක්

චීනයේ globle ආකර්ශනයක් නියෝජිතයා

නියැලුනහ හා මා සන්තකයට ගන්නා අතර පිහිටා අපේ සමාගම, Imp සහ exp සඳහා ළඟ පහත විශාලතම වෙළෙඳපොළ හා වරාය. ගෘහ භාණ්ඩ, සනීපාරක්ෂක, පිඟන් සහ ගොඩනැගිලි ද්රව්ය ආදිය පිළිබඳ අවධානය යොමු

අපි බහු නාවික හා රක්ෂණ සමග 2009 දින පිහිටුවන අතර, අප සියලු චීනය පුරා එක වහලක් හදුනාගැනීම සේවා පූර්ණ අත්දැකීම් තිබිය යුතු අතර,

ඔබ මිලදී ගන්නා සෑම දෙයක්ම ඔබේ අත ආරක්ෂාවට ළඟා වේ බවට වග බලා ගන්න.නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!